مثبت 3
نظر کاربران
امتیاز به کتاب
۹۰,۰۰۰
۴۶,۸۰۰ تومان
رقعی
۱۹۱
۷۰
1403
۹۷۸۶۲۲۹۷۵۴۶۲۷

معرفی:

کتاب نوشتۀ سیدحسین موسوی در نشر جامعه ایمانی مشعر چاپ شده است. در این کتاب به واقعیت‌هایی پیرامون جمعیت اشاره شده است. جامعه مـا، براسـاس آمارها و اخبـار معتبر، باسرعت زیاد به سمت پیری می‌رود و ایران عزیزمان، طی چند سال آینده با بحران

گزیده کتاب:

 .معضـل نیروی کار

از نظر نیروی کار ایران اسلامی با مشکل جدی مواجه خواهد شد؛ زیـرا اکثـر جمعیـت ایران را افراد سـالخورده تشـکیل می‌دهنـد. بنابراین برای جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها باید از کارگران و نیروهای وارداتی خارجـی اسـتفاده کـرد و بـرای دیگـر کارهـا و پسـت‌های مهـم نیـز بایـد از نیروهای خارجی بهره گرفت. فراموش نمی‌کنیم که در سـال‌های قبل از پیروزی انقلاب و حتی در سـال‌های اولیه پیروزی انقلاب، بهداشـت و سلامت کشـور توسـط نیروهـای وارداتـی مثـل پزشـکان هنـدی و پاکسـتانی اداره می‌شـد که نه درد مردم را درسـت تشـخیص می‌دادند و نـه زبـان آن‌هـا را. واردات نیـرو از خـارج، علاوه بـر اینکـه آثـار منفـی اقتصـادی مثـل خـروج ارز را بـه دنبـال دارد، حامـل آثـار مخـرب فرهنگی و اجتماعی است که می‌تواند جامعه ایرانی را به‌سرعت متلاشی کند.

کتب دیگر سیدحسین موسوی
کتب دیگر انتشارات سایر ناشرین
ما رادر شبکه های اجتماعی دنبال کنید