صحیح
شماره اشتباه
ما رادر شبکه های اجتماعی دنبال کنید