تونل سوم
نظر کاربران
امتیاز به کتاب
ناموجود
۱۷۳
۱۱۳۰۳
1401
۹۷۸۶۲۲۷۱۷۷۱۸۳

مبارزات نیروهای انقلابی کرمانشاه با حکومت پهلوی
کتاب تونل سوم، نوشتۀ فاطمه الیاسی، بازنمایی مبارزات نیروهای انقلاب در سال 13۵۷ با رژیم شاه در کرمانشاه است. نویسنده می‌کوشد در این رمان نوجوان به مقابله با تحریف تاریخ پهلوی بپردازد و نشان می‌دهد چگونه این رژیم با خرابکاری‌های مختلف سعی در بدنام کردن نیروهای مبارز انقلاب داشته است. همچنین این رمان جزو آثار راه‌یافته به مرحلۀ نهایی جشنوارۀ داستان انقلاب است.


گزیدۀ متن کتاب تونل سوم
خودش را انداخت روی کرسی و به‌پشت دراز کشید. دست‌وپایش از روی کرسی پایین افتاده بود. بستۀ چیپس روی دلش باد کرده و بالا آمده بود. مادر بال روسری‌اش را روی شانه‌اش انداخت و گفت: «یا خیر خدا، این دیگه چیه؟ وحید چت شده؟» و هجوم برد سمت وحید تا ببیند چرا شکمش باد کرده. وحید از خنده نمی‌توانست حرف بزند. مثل دیوانه‌ها می‌خندید و از خندۀ او مادرش بیشتر می‌ترسید. دستش را گذاشت روی شکم وحید و آن را لمس کرد. وحید که نمی‌توانست جلوی خنده‌اش را بگیرد، چرخید و به شکم روی کرسی خوابید. همین‌که شکم وحید روی کرسی قرار گرفت، بستۀ چیپس ترکید و گروم صدا داد. مادر با دو دست محکم توی سرش کوبید و شروع کرد به گریه کردن: «وای بدبخت شدم... وای جَوونم، خدا...»


جهت تهیه کتاب تونل سوم و سایر کتاب‌های نویسنده کلیک کنید.

بی‌نام
توصیه میکنم بخونید و لذت ببرید خداقوت به نویسنده جوان
کتب دیگر انتشارات شهید کاظمی
کتب مرتبط
ما رادر شبکه های اجتماعی دنبال کنید